Cookies - Policy

Tillsammans blir vi starka - Låt oss hjälpa er

Insamling av data via cookies

Genom att ni besöker vår hemsida med tillhörande undersidor medger ni som besökare att vi insamlar data för bästa upplevelse. Vi lagrar ej några personuppgifter på vår webbplats som personnummer eller annan känslig information.

För- och efternamn samt adress och e-post kan vara sådan information som lagras i det fall ni som besökare fyller i något av vårt formulär.

Genom att besöka vår hemsida godkänner ni ovan insamling. Genom att surfa på denna webbplats godkänns hantering enligt GDPR.

Vallagruppen visar detta vid ert besök mot vår webbplats där ni delges information om detta.

Har ni frågor kring vår insamling av data via kakor vänligt kontakta oss.

Med vänlig hälsning – Vallagruppen

Personuppgiftspolicy

ALLMÄNT

Från och med den 25:e maj 2018 trädde den nya EU dataskyddslagen (GDPR) i kraft för alla medlemsstater. För att uppfylla kraven för denna lag har vi på Vallagruppen uppdaterat vår integritetspolicy. Den innehåller detaljerad information om hur vi använder och skyddar din personliga information samt dina rättigheter i samband med detta. Vi respekterar din integritet och är transparanta och öppna med vilka data vi samlar in samt att vi skyddar datan från att användas på fel sätt.

I Vallagruppen policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som administreras av Vallagruppen. Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter, data som automatiskt samlas in under ditt besök eller som samlats in på vår hemsida eller app i samband med en interaktion. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, IP-adress eller fysik adress. Vallagruppen registrerar personuppgifter i samband med:

Vallagruppen webbplatser och appar. Om så är fallet och att du inte vill medverka, hör du själv av dig till Vallagruppen om att ta bort eventuell bild.
Köp till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Företaget erbjuder.
Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Företaget erbjuder.
När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
Om du anmäler dig till Vallagruppen nyhetsbrev eller andra utskick.

Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

INSAMLING MED SAMTYCKE
Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker”, samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress mm, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION
Vallagruppen behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Företaget;

Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED
När du besöker vår hemsida använder sig vi oss av marknadsföringsverktyg från samarbetspartners. Vallagruppen ansvarar för insamling av dina personuppgifter och överföringen till våra samarbetspartners. Våra samarbetspartners är själva ansvariga för sin vidare behandling av dina uppgifter.

Vi använder marknadsföringsverktyg för att placera annonser som är relevanta för besökare på vår egen webbplats och på tredjepartswebbplatser.

Nedan hittar du information om vilka partners vi använder oss av, samt information om hur du kan förhindra insamling och behandling av uppgifterna.

Facebook pixels

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget "Facebook Pixels and Custom Audiences" från Facebook. Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användaruppgifter från Facebook.

Som registrerad Facebook-användare kan du också ställa in vilka typer av annonser som ska visas för dig inom Facebook.

Google Ads
Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget "Google Ads & Remarketing" från Google.

De cookies som används i verktyget förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Google ger oss enbart statistiska utvärderingar. Google bearbetar dina uppgifter i enlighet med Googles ”data usage policy”.

För att inaktivera enbart intressebaserade annonser så kan du blockera användningen av tredjepartscookies eller cookies från domänen "www.googleadservices.com" eller inaktivera intressebaserade annonser genom den här länken: https://www.google.de/settings/ads

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?
I och med att du lämnar uppgifter till Vallagruppen ger du din tillåtelse till att Vallagruppen registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Vi hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Vallagruppen använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Vallagruppen behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt för att säkerställa att personuppgifterna lämnas till rätt person. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål
Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning
Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem
Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hemland. I Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet.

Image
Vallagruppen AB | Linköping | Sverige

Sankt Larsgatan 22
582 24 Linköping

Tel: 013 190 81 70
E-post: info@vallagruppen.com

Image

Digital Kommunikation Med Kvalitet - Since 1998